Actueel

Up to date blijven is belangrijk, het kan geld opleveren! Wij informeren je graag.

 

Onterechte loonsanctie

Onterechte loonsanctie

De werkgever heeft bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer de plicht om het loon door te betalen

Fictieve onroerende zaak

Fictieve onroerende zaak

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken moet overdrachtsbelasting worden betaald

Voorjaarsnota 2022

Voorjaarsnota 2022

Het kabinet heeft de Voorjaarsnota gepubliceerd. Belangrijk onderdeel van de Voorjaarsnota wordt gevormd

Overgang van onderneming

Overgang van onderneming

Bij een overgang van onderneming gaan de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de

Privégebruik bedrijfswoning

Privégebruik bedrijfswoning

Voor de toepassing van de omzetbelasting wordt met een dienst gelijkgesteld het gebruiken van een tot het

Betaling geen zakelijke last

Betaling geen zakelijke last

Een ondernemer wilde een door hem betaald bedrag als bedrijfslast in mindering brengen op zijn winst uit

Ondernemersfaciliteiten 2022

Ondernemersfaciliteiten 2022

Oudedagsreserve
De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2022 9,44% van de

Investeringsregelingen 2022

Investeringsregelingen 2022

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te

Doe tijdig suppletieaangifte

Doe tijdig suppletieaangifte

Ondernemers, die hun btw-aangifte over 2021 willen corrigeren of die een balanspost btw willen aangeven,

Salaris dga

Salaris dga

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werk voor de bv ten minste het hoogste van de

Belastingheffing in box 3

Belastingheffing in box 3

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden.

Studiekosten

Studiekosten

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn aftrekbaar in de IB. Deze aftrekpost vervalt per 1 januari

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

AOW-leeftijd in 2027 67 jaar

De staatssecretaris van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd ook in

Hypotheeknormen 2022

Hypotheeknormen 2022

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de

Regeling TVL aangepast

Regeling TVL aangepast

De staatssecretaris van EZK heeft de Regeling vaste lasten financiering COVID-19 op twee punten

Bijtelling emissievrije auto

Bijtelling emissievrije auto

De verlaagde bijtelling voor emissievrije personenauto’s blijft bestaan. De verlaagde bijtelling

Aanpassingen bpm

Aanpassingen bpm

De CO2-uitstoot van een personenauto vormt de grondslag van de bpm. Voor conventionele auto’s en

Terugvragen buitenlandse btw

Terugvragen buitenlandse btw

Ondernemers, die in 2020 in een ander EU-land btw hebben betaald, kunnen deze btw terugvragen wanneer zij

Verhuurderheffing

Verhuurderheffing

De verhuurderheffing is een belasting die wordt geheven van eigenaren van sociale huurwoningen. Dat zijn

Kamervragen Tozo-regeling

Kamervragen Tozo-regeling

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord die zijn gesteld naar aanleiding van een artikel met als

Startersregeling TVL

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende

Startersregeling TVL

Startersregeling TVL

De staatssecretaris van EZK heeft de subsidieregeling tegemoetkoming vaste lasten (TVL) voor startende

TVL startende ondernemers

TVL startende ondernemers

Ondernemers, die hun bedrijf tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 hebben ingeschreven bij de Kamer van

Toepassing inkeerregeling

Toepassing inkeerregeling

Het doen van een onjuiste aangifte is grond voor het opleggen van een boete. Het alsnog doen van een

Kamervragen fraude TVL

Kamervragen fraude TVL

Om getroffen ondernemers tegemoet te komen in hun doorlopende vaste lasten is aan het begin van de

Minimumloon per 1 juli 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan

Minimumloon per 1 juli 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan

Salarisadministratie. Makkelijk, snel en volledig foutloos. 


Salarisadministratie. Makkelijk, snel en volledig foutloos. 


Salarisadministratie. Makkelijk, snel en volledig foutloos. Altijd een  correcte salarisstrook, de laatste  cao’s , automatische controles en  overzicht met  intuïtieve  dashboards! Wist je dat je de salarisverwerking volledig kunt integreren met jouw Exact Online...

Verzoek ambtshalve vermindering te laat

Verzoek ambtshalve vermindering te laat

De Belastingdienst vermindert een belastingaanslag ambtshalve wanneer is gebleken dat de aanslag te hoog is vastgesteld. Een te laat ingediend bezwaarschrift tegen een aanslag kan tot ambtshalve vermindering van de aanslag leiden. Een belastingplichtige kan een...

Lager gebruikelijk loon

Lager gebruikelijk loon

Op grond van de Wet op de loonbelasting wordt het loon van een werknemer met een aanmerkelijk belang in de vennootschap waarvoor hij werkt ten minste gesteld op het gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon bedroeg in 2015 ten minste € 44.000. Als de omstandigheden dat...

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten ter invoering van een Europese richtlijn. Onder de huidige wetgeving kunnen ouders 26 weken...

Naheffing mrb van auto met buitenlands kenteken

Naheffing mrb van auto met buitenlands kenteken

Motorrijtuigenbelasting (mrb) wordt geheven van de houder van een personenauto. De houder van een in het buitenland geregistreerd motorvoertuig is de persoon in Nederland die het voertuig feitelijk ter beschikking heeft. Bij constatering van gebruik van de weg met een...

Keuzewijzer autobelastingen

Keuzewijzer autobelastingen

De staatssecretaris van Financiën heeft de Keuzewijzer autobelastingen naar de Tweede Kamer gestuurd. De keuzewijzer omvat een overzicht van de beleidsopgaven en mogelijke beleidsopties op het terrein van de autobelastingen ten behoeve van de kabinetsformatie. De...

Splitsing dienstverlening leidt niet tot aftrek voorbelasting

Splitsing dienstverlening leidt niet tot aftrek voorbelasting

Een ondernemer voor de omzetbelasting heeft recht op aftrek van de btw die hem in rekening is gebracht voor de levering van goederen of voor diensten, voor zover deze door de ondernemer worden gebruikt voor belaste handelingen. Volgens vaste jurisprudentie moet iedere...

Kamervragen fraude TVL

Kamervragen fraude TVL

Om getroffen ondernemers tegemoet te komen in hun doorlopende vaste lasten is aan het begin van de coronacrisis de TOGS-regeling opengesteld. Deze regeling hield in een eenmalige forfaitaire tegemoetkoming van € 4.000. De TOGS is opgevolgd door de TVS. In deze...

Vermogensetikettering woning ondernemer

Vermogensetikettering woning ondernemer

Het antwoord op de vraag of een onroerende zaak deel uitmaakt van het ondernemingsvermogen van een belastingplichtige is in het algemeen afhankelijk van de wil van de belastingplichtige. De keuzevrijheid voor de vermogensetikettering wordt beperkt door de grenzen van...

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

Geen versoepeling urencriterium vierde kwartaal 2020

De Wet op de inkomstenbelasting kent een aantal faciliteiten voor ondernemers. Om recht te hebben op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium. Dit houdt in dat de ondernemer ten minste 1225 uren...

Altijd en overal mobiel werken met de Exact Online App

Altijd en overal mobiel werken met de Exact Online App

Met de applicatie van onze partner Exact Online heb je altijd en overal inzicht in je financiën. Je smartphone, -watch, tv & tablet gebruik je op verschillende manieren in dito situaties. Daarom benutten wij de unieke kracht van ieder apparaat en besturingssysteem...

Afgezonderd particulier vermogen

Afgezonderd particulier vermogen

De bezittingen, schulden en de opbrengsten van een afgezonderd particulier vermogen (APV) worden toegerekend aan de persoon die het vermogen bij leven of bij overlijden heeft afgezonderd. Na het overlijden van deze persoon worden het vermogen en de opbrengsten daarvan...

Verkenning leefvormen AOW

Verkenning leefvormen AOW

Bij de uitvoering van de AOW doen zich soms problemen voor doordat de bestaande leefvormdefinities niet

Dilemma’s in de NOW

Dilemma’s in de NOW

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over

Uitbreiding branchecodes TVL

Uitbreiding branchecodes TVL

Kredietinstellingen en financiële instellingen zijn uitgezonderd van de TVL. Bepaalde ondernemingen, waarvan een nevenactiviteit is ingeschreven onder SBI-code 64.99, 66.12, 66.191, 66.193, 66.292, 66.299 of 66.30, behoren niet tot de financiële sector en zijn ten...

Plan overdracht kleine pensioenen

Plan overdracht kleine pensioenen

Op 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. In deze wet is vastgelegd dat pensioenuitvoerders onder voorwaarden het recht op de automatische waardeoverdracht mogen toepassen op kleine pensioenen die vanwege einde dienstverband zijn...

Eisen aan toepassing nultarief btw

Eisen aan toepassing nultarief btw

Op intracommunautaire leveringen is het nultarief van de omzetbelasting van toepassing. Dat houdt in dat de leverancier geen omzetbelasting in rekening brengt, maar wel recht heeft op aftrek van voorbelasting. In een procedure voor de Hoge Raad was de vraag of een...

Contouren evenementenregeling

Contouren evenementenregeling

Het kabinet heeft de contouren van de eerder aangekondigde regeling voor de evenementenbranche bekend

Verhoging maxima TVL

Verhoging maxima TVL

De maximale subsidiebedragen, die in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kunnen worden

Meer weten over ons? Nader kennismaken?