Aftrek elders belast woning in buitenland

apr 5, 2024 | Kantoornieuws

Tot de bezittingen in box 3 van de inkomstenbelasting behoren alle vermogensbestanddelen van een belastingplichtige, die niet in box 1 of box 2 behoren. Ook buitenlandse vermogensbestanddelen worden in de belastingheffing betrokken. Op grond van verdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing zal Nederland in die gevallen rekening houden met in het buitenland verschuldigde belasting door het verlenen van een aftrek elders belast.

Het verdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing met Frankrijk bepaalt dat Nederland een vermindering van belasting verleent die in dezelfde verhouding staat als het in Frankrijk belastbare vermogen staat tot het totale vermogen in box 3. Een besluit van de staatssecretaris van Financiën verwijst voor de berekening van de vermindering van belasting naar het Besluit ter voorkoming van dubbele belasting. In dat besluit staat de buitenlandse rendementsgrondslag bestaat uit de bezittingen minus de daarmee verband houdende schulden. Voor een woning in Frankrijk van een in Nederland wonend echtpaar, die is gefinancierd met een lening van de bank, betekent dit dat de vermindering van belasting in box 3 slechts wordt verleend voor het verschil in waarde van de woning en de lening. Het echtpaar voerde aan dat de lening geen verband houdt met de woning en dat dus recht bestaat op een hogere voorkoming van dubbele belasting. Naar het oordeel van Hof Den Haag slaagde het echtpaar er niet in om aannemelijk te maken dat de lening verband hield met de beleggingsrekening van het echtpaar en niet met de woning.

Uit de koopakte en de leningsovereenkomst volgt dat de lening is aangegaan met de woning als onderpand. De lening is daadwerkelijk gebruikt voor de aankoop van de woning. Op grond van deze documenten en in combinatie met de feitelijke geldstromen is het hof van oordeel dat er een causaal verband is tussen de lening en de woning. Dat het echtpaar een andere wijze van financieren voor ogen had, is niet van belang. Het hof wijst erop dat de lening, ook na ontvangst van een schenking door het echtpaar, onder dezelfde voorwaarden in stand is gebleven.

Bron: Fri, 05 Apr 2024 12:21:28 +0100
Share This