Tijdstip uitnodiging doen van aangifte

jul 10, 2023 | Kantoornieuws

In een procedure voor Hof Den Bosch was in geschil of de Belastingdienst iemand nog kan uitnodigen om aangifte te doen wanneer de termijn voor het opleggen van aanslagen al is verstreken. Volgens het hof is dat mogelijk. Er is geen wettelijke regel die verhindert dat de Belastingdienst na het einde van de aanslagtermijn een uitnodiging tot het doen van aangifte verstuurt. Ook de systematiek van de wet verhindert dat niet. De Hoge Raad deelt de opvatting van het hof. Noch uit de tekst, noch uit de totstandkomingsgeschiedenis van het betreffende wetsartikel volgt dat de inspecteur degene, die naar zijn mening vermoedelijk belastingplichtig is, alleen kan uitnodigen tot het doen van aangifte binnen de voor het vaststellen van de aanslag geldende termijn. De inspecteur kan behoefte hebben aan informatie om te kunnen beoordelen of wellicht een navorderingsaanslag opgelegd moet worden wanneer geen aangifte is gedaan en niet binnen de termijn een aanslag is vastgesteld. Om die reden moet volgens de Hoge Raad worden aangenomen dat een uitnodiging tot het doen van aangifte ook kan worden gedaan nadat die termijn is verstreken.

Voor het opleggen van een navorderingsaanslag heeft de inspecteur in beginsel een nieuw feit nodig. Dat vereiste geldt niet wanneer de belastingplichtige te kwader trouw is. Daarvan is sprake als de belastingplichtige onjuiste informatie verstrekt of de juiste informatie achterhoudt. De vraag is of gedragingen van de belastingplichtige na het verstrijken van de aanslagtermijn kwade trouw kunnen opleveren. Hof Den Bosch meent dat dit het geval is. De Hoge Raad deelt deze opvatting niet. Het verstrekken van onjuiste inlichtingen of het achterhouden van de juiste inlichtingen door de belastingplichtige moet er de oorzaak van zijn dat de aanslag ten onrechte niet of tot een te laag bedrag is vastgesteld. Dit betekent dat kwade trouw alleen betrekking kan hebben op gedragingen van de belastingplichtige voor het vaststellen van de aanslag of voor het verstrijken van de termijn om een aanslag op te mogen leggen.

Bron: Mon, 10 Jul 2023 14:13:26 +0100
Share This